จิตอาสาพัฒนา จว.ยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

               วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ศอ.จอส.บันนังสตา) ภายใต้การอำนวยการของ    นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นายมูหามัด กาเต็ง  ผญบ. ม.๕  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อรบ. ชรบ.และประชาชนจิตอาสา ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาด พัฒนา ถางหญ้า อาคารเอนกประสงค์ ม.๕  ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา  ได้มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน                                                                                            ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความสมัครสมานสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ