จิตอาสาพัฒนา จว.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                 วันพุธที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย  มอบหมายให้ นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๐ คน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่วัดเตาปูน พื้นที่รวมประมาณ ๔ ไร่  ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาด สวยงาม

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ