จิตอาสาพัฒนา จว.สุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                  วันพุธ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  ศอ.จอส. อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  โดย พลตรีพิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕  ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๕ , อบต.นาบัว , อบต.สวาย หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จำนวน ๔๐๐ คน ร่วมกันปลูกป่า ในโครงการกองทัพบก ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจฟื้นฟูป่าเขาพนมสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๕ ไร่ บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ ผลการดำเนินการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย