จิตอาสาพัฒนา จว.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

                   วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลาเวลา 10.00 น.  ศอ.จอส.จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี)  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562   ผลการปฏิบัติ การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสริมสร้างความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม