จิตอาสาพัฒนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

                       วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. ศอ.จอส. 904 วปร. อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  จัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนา บริเวณบ้านโคกเวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตะเคียน โดยการอำนวยการของผู้ใหญ่บ้าน มีประชาชน จิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะในชุมชน ถนนในหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน                                                                                                                                                                                          ผลการปฏิบัติ เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ