จิตอาสาพัฒนา อ.บางปะอิน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                    วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศอ.จอส.อ.บางปะอิน โดย นายอำเภอ บางปะอิน , หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  อำเภอบางปะอิน ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาชนจิตอาสา นักเรียน จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน  ร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ในพื้นที่ ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ