จิตอาสาพัฒนา อ.เบตง จว.ยะลา

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

                 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ศอ.จอส.อ.เบตง)  ภายใต้การอำนวยการของพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ข้าราชการพลเรือน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำคทำความสะอาดมัสยิดมัสลีฮาตุดดีน และอาคารตาดีกาชุมชนอัยเยอร์เวง  และปรับภูมิทัศน์ มีผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทั้งสิ้น 50 คนรับภูมิทัศน์   ผลการปฏิบัติ:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้านมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ