ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้ความรู้เรื่อง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

     ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นักเรียนจำนวน 230 คน เพื่อได้รับความรู้เพื่อเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ การทำนุบำรุงพระศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างเหมาะสมตามวัย ให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป