ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประสานความร่วมมือสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประสานความร่วมมือจาก สำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ (ครั้งที่ 2) ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานจิตอาสา และตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ดังนี้
     – วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของหัวหน้าจิตอาสาจังหวัด

     – พิธีเปิด วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ มี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๑-๔ และ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าจิตอาสาประจำจังหวัด /ตำบล ทั้ง ๗๖ จังหวัด และ หัวหน้าจิตอาสาประจำเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การมหาชน องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน ๔๕๑ คน มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ปปช. การจัดเวทีเสวนาที่นำประชาชนจิตอาสา ที่มีผลงานโดดเด่นในการทำงานจิตอาสา เข้าร่วมฯ ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสื่อมวลชน ไทยพีบีเอส พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดของผู้ร่วมสัมมนาฯ

     – พิธีปิด ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การบรรยายพิเศษ จิตอาสาเฉพาะกิจถวายความปลอดภัย โดยผู้แทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติและแถลงผลการสัมมนาฯ ในแต่ละกลุ่ม พิธีปิดสัมมนาฯ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยมี พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย รองเลขาธิการพระราชวัง(๓) เป็นประธาน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ