จิตอาสาชลบุรี รวมพลังร่วมกันพัฒนาเมืองสะอาดอำเภอพานทอง

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาดอำเภอพานทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

     นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ