จิตอาสาชลบุรี สานพลัง “ช่วยพ่อดูแลคลองหลวง” รวมใจพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร “ท้องน้ำพระมหากษัตริย์”

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ลานพลับพลา อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวง สำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดูแลรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ต่อจากนั้น ได้เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ช่วยพ่อดูแลคลองหลวง โดยการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 ที่ทรงพระราชทานไว้อำนวยประโยชน์แก่ชาวไทยทุกพื้นที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ และป่า สร้างชีวิตสร้างผลผลิตให้ดีขึ้น ช่วยให้ชาวบ้านรอดพ้นทุกข์จากภัยน้ำท่วมและมีน้ำกินน้ำใช้อย่างมีความสุข ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร เป็นอ่างขนาดใหญ่ เป็นเขื่อนดินสูง 21.85 เมตร กว้าง 8 เมตร ความยาวสันเขื่อน 3,829 เมตร เก็บกักน้ำได้ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ถึง 44,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบลในอำเภอเกาะจันทร์และอำเภอพนัสนิคม รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจุบันชาวบ้านบริเวณรอบอ่างและในพื้นที่มีการรวมกลุ่มอาชีพทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ ประมง และแปรรูปผลผลิตมากมาย เกิดชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริด้วยความเชื่อมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งจัดสรรน้ำให้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และยังเตรียมขยายผลต่อยอดโครงการฯ เพื่อทำให้การใช้น้ำมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ