ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมสร้าง “ทำนบกั้นน้ำเค็ม” จากภูมิปัญญาชาวบ้าน แก้ไขปัญหาน้ำเค็มหนุนสูงเข้าสู่คลองสำโรง หลังคันกั้นน้ำสถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัว ณ บริเวณคลองสำโรง ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

     เมื่อวันนี้ 27 เม.ย. 67 ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน รวมพลังจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จัดกิจกรรม “สร้างทำนบกั้นน้ำเค็ม” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากปัญหาจากเหตุน้ำเค็มเข้าปะปนกับน้ำจืด โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้ร่วมกันจัดทำทำนบกั้นน้ำเค็มจากภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมใช้เครื่องยนต์เรือขนาด 4 สูบ สูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มออกจากคลองสำโรง โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บางเกลือ ร่วมกันให้การช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำจืดและพืชผลของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมใจร่วมกันสร้างทำนบกั้นน้ำเค็มอย่างเข้มแข็ง

     นอกจากนี้ อำเภอบางปะกง ได้น้อมนำแนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่งการทำทำนบกั้นน้ำ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน จะทำให้ช่วยในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักภูมิสังคม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่นอกจากจะช่วยไม่ให้น้ำเค็มเข้าพื้นที่แล้ว ยังช่วยให้น้ำจืดไม่ไหลลงสู่ทะเลเมื่อน้ำลดในหน้าแล้ง ทำให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรตลอดทั้งปีอีกด้วย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ