จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยนำ จิตอาสาพระราชทาน เยาวชน จาก มณฑลทหารบกที่ 37 และ คณะครู นักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ ข้าวมะลิ 105 ซึ่งได้เพาะปลูก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการของศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี

     ได้น้อมนำการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ในการบริหารพื้นที่ แปลงข้าว แหล่งเก็บน้ำ และปลูกพืชผสมผสาน มาปรับใช้ในพื้นที่ภายในค่ายเม็งรายมหาราชให้เกิดประโยชน์ และได้เป็นแหล่งสาธิตเรียนรู้สำหรับกำลังพล ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนโดยทั่วไป ที่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาในพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราชตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ สำหรับผลผลิตข้าวที่ได้ ทางโครงการฯ จะนำไปจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพลภายในค่ายเม็งรายมหาราช และโรงประกอบเลี้ยงของ มณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ได้บริโภคสิ่งที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กำลังพลเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับเพาะปลูกในโครงการฯ ต่อไป ภายใต้ความคิด “เรียนรู้จากผืนนา ในศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ