จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ วัดคลองแห้งพัฒนาราม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้วิทยากรจิตอาสา 904 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม พระเทศนาและเวียนเทียน ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาอันเป็นการปลูกฝังและสอนให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทย มีจิตทำความดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น

     โดยนักเรียนร่วมกันให้คำมั่นสัญญาว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เด็กๆได้กล่าวว่าจะตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน นำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ