จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

     โดยโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยมีหลักการพื้นฐานที่ว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของ คนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนในทุกระดับมาใช้ จนทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ขาดการวางระบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัด จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับการจัดการเพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนให้มีระบบการพัฒนาวัดเป็นสถานที่สัปปายะและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5 ส และหลักสัปปายะ 7 ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการดำเนินการ

     โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกวัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นจุดปฏิบัติการ เริ่มดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาวัด ปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ “โคกหนองนา แห่งศรัทธา วัดสันมะเกี๋ยง”