กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบ 121 ปี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

     “…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานที่ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบ 121 ปี วันที่ 20 สิงหาคม 2566 โดยมี กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     “ อย่างเช่นทหารจิตอาสา นายหนึ่ง จ.ส.อ.สามารถ ภู่อ่ำ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ที่ไม่เคยขาดการร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทุกครั้งที่หน่วยจัดขึ้น เพราะกำลังพลนายนี้ ตั้งมั่นจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อส่วนรวม มุ่งทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนร่วมดูแลสังคม ดูแลประชาชน เพื่อแผ่นดิน”

     สำหรับโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะ