ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันเขตป่าชุมชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567

                  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นางสุภาวิณี นวลหงษ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ชรมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาแก้วศรสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจัดทำแนวกันไฟป่าเขตป่าชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย