ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนรอบหมู่บ้าน และวัดศรีสว่างมงคล บ้านท่ายม หมู่ 5 และ 8 ตำบลแสงสว่าง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอหนองแสง / ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหนองแสง มอบหมายให้ นายถวิล ชัยนอก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และนายอาณัติ เนตรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. กม. และจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้ เก็บขยะหญ้า และตัดกิ่งไม้ข้างถนนรอบหมู่บ้าน บ้านท่ายม หมู่ที่ 5 และ 8 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง และวัดศรีสว่างมงคล

     เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ