ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ และจัดกิจกรรมต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เยี่ยมชมทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     พันเอก สิงหนาท โลสุยะ นายทหารปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่ 33 ช่วยราชการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน 40 นาย ร่วมกับ พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเตรียมการจัดกิจกรรม ต้อนรับคณะทูตและกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส 69 ประเทศทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่” โคก หนอง นา โมเดล” วัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     โดยกิจกรรมเป็นการบูรณาการและประสานการปฎิบัติร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ละราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ และได้รับคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกแก่กำลังพลในการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงฯ รัชกาลที่ 9 ต่อไป