กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตร สถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ผอ.ศอข.จอส.มท.) เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

      เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา โดยมี คณะผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน

     ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้มีการขอปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพุทธบริษัท และปวงชนชาวไทยตลอดไป

     ซึ่งพันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ ได้แก่ ปลาหมอ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 99,999 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี และยังมีการทำแซนด์วิชปลา ปลูกหญ้าแฝก กำจัดวัชพืชไม้เลื้อย ห่มดิน และร่วมปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ต้นมะม่วงมหาชนก มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงโชคอนันต์ และมะม่วงแก้วขมิ้น เป็นต้น