พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

        การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้เกิดความชำนาญ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
        เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมาย ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้ ทำให้สถานการณ์การรอดชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) นอกโรงพยาบาลของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ประมาณร้อยละ 2 ขณะที่ในสหรัฐอเมริการ้อยละ 48 และในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 จึงจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมประชาชน บุคลากรที่ฝึกสอน อุปกรณ์การสอน เช่น หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเพิ่มจำนวนและการกระจายเครื่อง AED ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผ่านการฝึก CPR ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ โรงเรียนจิตรลดา
พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ โรงเรียนจิตรลดา
พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ โรงเรียนจิตรลดา

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ