โครงการท่อลอด ถนนวิภาวดีรังสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ความเป็นมา

ปัจจุบันบริเวณชุมชนสองข้างทางของถนนวิภาวดีรังสิต ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  มีอาคารขนาดใหญ่ สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้านเอกชน จำนวนมาก ทำให้ระบบระบายน้ำที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบันได้ อีกทั้งการบริหารจัดการน้ำถนนวิภาวดีรังสิตที่เป็นระบบปิด จำเป็นต้องใช้สถานีสูบน้ำที่อยู่ในรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลักดันน้ำออกจากถนนเข้าสู่ระบบจัดการน้ำของ กทม.  อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดฝนตกอย่างหนัก หรือมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติ เช่น มากกว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไปจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน และมีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต

แผนการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดี รังสิต

          เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิต  กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมแผนแม่บทโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ต่อเนื่องถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คู คลอง ริมถนนวิภาวดีรังสิต

  • งานขยายขนาดท่อ ช่องระบายน้ำจากท่อกลมเป็นท่อเหลี่ยม

2.  งานเชื่อมโยงระบบระบายน้ำสองข้างทาง ถนนวิภาวดีรังสิต

  • งานดันท่อลอดใต้ถนนวิภาวดีรังสิต 
  • งานลอกท่อ ดูดเลน
  • งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตและอาคารระบายน้ำขนาดใหญ่ทดแทนคูน้ำธรรมชาติ

3. พัฒนาระบบการระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ริมถนนวิภาวดีรังสิต อย่างยั่งยืน

  • งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
  • งานปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำ

งานเชื่อมโยงระบบระบายน้ำสองข้างทางถนนวิภาวดีรังสิต งานดันท่อลอด จำนวน 9  แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

           จุดที่ 1  กม.8+725 บริเวณก่อนข้ามคลองบางซื่อ

           จุดที่ 2  กม.8+825 บริเวณหน้าสำนักงาน กลต.

           จุดที่ 3  กม.10+585  – กม.10+685 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว

           จุดที่ 4  กม.12+190 (ขาออก) และ กม.12+160 (ขาเข้า) บริเวณหน้าตรีเพชรอีซูซุ

           จุดที่ 5  กม.13+930 บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงลาดยาว

           จุดที่ 6  กม.14+700 – กม.14+765  บริเวณแยกบางเขน

           จุดที่ 7  กม.15+160 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           จุดที่ 8  กม.21+930 บริเวณประตู 8 ของสนามบินดอนเมือง

           จุดที่ 9  กม.27+800 บริเวณอนุสรณ์สถาน