โครงการฝึกอบรมขยายผล จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                     วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดบึงกาฬ (ศอ.จอส.จ.บก.) โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมขยายผลจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีส่วนราชการประกอบด้วย สนง.เกษตรจังหวัดบึงกาฬ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.ในสังกัด และนายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายอำเภอพรเจริญ นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมเข้ารับการอบรม รวมจำนวน ๑,๐๐๐ คน โดยมีวิทยาการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ                                                                                                                                                                                               ผลการปฏิบัติ : การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จิตอาสาที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ