H.E. Mr. Atthaniti Disatha-amnarj

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี   ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด        ๒๔  สิงหาคม  ๒๔๘๗

คุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๐๗)
 • เนติบัณฑิต (๒๕๐๘)
 • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๐)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)

นามภริยา

 • นางสุดใจ ดิษฐอำนาจ

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)
 • ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน (๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
 • ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)
 • ประธานศาลอุทธรณ์ (๒๕๔๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๓)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)