H.E. Mr. Jaranthada Karnasuta

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด ๒๒  สิงหาคม  ๒๔๙๒

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๑๔)
 • ปริญญาโท สาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๗)
 • ปริญญาเอก สาขา Zoology มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา (๒๕๒๔)

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
 • ประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • รองประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๕๐)
 • อธิบดีกรมประมง (๒๕๔๘)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๑)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๙)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)