H.E. Mr. Palakorn Suwanrath

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๖  ธันวาคม   ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๗  ธันวาคม   ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๔  กรกฎาคม ๒๔๙๑

คุณวุฒิ

 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A.I.A. Ohio University, U.S.A.
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)

 นามภริยา      

 • ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (ถึงแก่อนิจกรรม)

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
 • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๔๔ – ๒๕๕๙)
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร
  จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒๕๔๑ – ๒๕๔๔)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๓๙ – ๒๕๔๑)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (๒๕๓๕ – ๒๕๓๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๕๐)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๒)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๘)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)