วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรั่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๒๐ ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020 Thailand) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็น สิริมงคลของบ้านเมือง ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อผู้แทนพระองค์ ถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แล้วตักบาตรและถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) สมเด็จพระราชาคณะ ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ จานวน ๑๐ รูป เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ กรวดน้า พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเทพทอง แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ประจาปี ๒๕๖๒ และโล่เกียรติยศ แก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง